1.1. Czym jest modlitwa 5 kluczy?

Modlitwa 5 kluczy to model posługi uwolnienia opracowany dla świeckich i zgodny z wytycznymi Komisji Doktrynalnej Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym ( ICCRS) na podstawie wskazówek przekazanych jej przez Kongregację Nauki Wiary.

Skupia się ona przede wszystkim na uważnym wysłuchaniu historii osoby, która prosi o modlitwę, aby na tej podstawie pomóc jej odpowiedzieć na dobrą nowinę Ewangelii w konkretnych okolicznościach swojego życia na mocy osobistej decyzji i w autorytecie Jezusa Chrystusa.

Pięć kluczy to:

  1. Wiara i nawrócenie
  2. Przebaczenie
  3. Wyrzeczenie się złych duchów
  4. Stanięcie w autorytecie Jezusa
  5. Błogosławieństwo Ojca

 Wiara i nawrócenie

Nawrócenie to przemiana myślenia, która prowadzi do przemiany życia. Jezus powiedział: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15). Odwracamy się od grzechu poprzez wyrażenie żalu, przeproszenie Boga za to, czym Go zraniliśmy i czym zamykaliśmy się na Niego, oraz poddanie się Jego miłosierdziu i panowaniu w naszym życiu. Wiara jest złożeniem ufności w Bogu i Jego słowie, aby w oparciu o nie móc wkroczyć na nową drogę życia w królestwie światłości.

Przebaczenie

Wolność odnajdujemy w przebaczeniu. Jeżeli chcemy być podobni do Jezusa, musimy z serca przebaczyć innym. Krzyż Jezusa objawia nam pełnię miłości Boga: „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5,8). Moc krzyża to moc Bożego przebaczenia. Aby przyjąć ją w pełni, musimy pozwolić jej przepływać przez nas ku innym. Gdy przebaczamy, spadają z nas pęta niewoli, szczególnie goryczy i urazy.

 Wyrzeczenie się złych duchów

Każdy nasz grzech jest odwróceniem się od Boga i Jego miłości, a jednocześnie stanięciem po stronie nieprzyjaciela, szatana, który traktuje nasze grzechy jako zaproszenie do działania w naszym życiu. Wyrzeczenie się złych duchów oznacza zerwanie z nimi współpracy, odebranie im prawa do nękania nas, wycofanie przyzwolenia na ich działanie, podszepty i zwodzenie w naszym życiu. Dzięki zidentyfikowaniu strategii nieprzyjaciela oraz kłamstw, które zapewniły im skuteczność, możemy uwolnić się spod jego wpływu i przestać realizować jego plany w naszym życiu.

 Stanięcie w autorytecie Jezusa

Każdy chrześcijanin został włączony na mocy chrztu w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Nosimy na sobie znamię przynależności do Niego, które pozwala nam sprzeciwiać się działaniu nieprzyjaciela w Jego imię. Pismo święte mówi: „Przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was!” (Jk 4,7). Powierzając nam misję głoszenia Ewangelii na całym świecie, Jezus powiedział: „Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać” (Mk 16,17). Dlatego złamanie mocy nieprzyjaciela w naszym życiu w imię Jezusa Chrystusa jest wypełnieniem zadania, które On sam nam powierzył.

 Błogosławieństwo Ojca

Bóg pragnie mówić do naszego serca i objawiać nam, że jest naprawdę naszym Ojcem. Pragnie umocnić w nas świadomość tego, jaka jest nasza tożsamość, cel i przeznaczenie. Potrzebujemy błogosławieństwa, które jest jak chleb na drogę życia – są to słowa, które dodają nam wiary i umacniają nas do życia w wolności, jako dzieci światłości, którymi jesteśmy. Cztery poprzednie klucze służą do usunięcia wszelkich przeszkód dla tego, byśmy mogli usłyszeć głos naszego Ojca, który nigdy nie przestaje mówić nam o swojej miłości.

Bibliografia:

  1. Komisja Doktrynalna ICCRS, Posługa uwalniania, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2018.
  2. Neal Lozano, Modlitwa uwalniania, Wyd. Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym, Łódź 2009.